عنوان : Commutative rings: New Research

کاظم خشیارمنش (نویسنده اصلی), فهیمه خوش آهنگ قصر (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۸۸
چکیده:

از انتشارات Nova (آمریکا) از اینجانب دعوت شد که یک فصل از کتاب مذکور ار به صورت Survey article تدوین نمایم اکنون در فصل پنجم کتاب چاپ شده است .

کلمات کلیدی:
Commutative rings-Commutative algebra, Commutative rings-Commutative algebra