عنوان : تغذیه و مدیریت جوجه های گوشتی در سنین ابتدایی (1)

حسن کرمانشاهی (نویسنده اصلی), امیر عطار(نویسنده اصلی) , فاطمه مهدی نژاد(نویسنده اصلی) , علیرضا عباسی پور(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۸۸
ناشر: انتشارات ارسلان
چکیده:

محدوده ای از پتانسیلها و محدودیتها با راهکارهای مربوطه در این کتاب بحث شده است.

کلمات کلیدی:
دستگاه گوارش, جوجه یکروزه, مدیریت, تغذیه, دستگاه گوارش, جوجه یکروزه, مدیریت, تغذیه