عنوان : مقدمه ای بر قدرت ملی. مبانی. کارکردها، سنجش

سیدهادی زرقانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۸
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
چکیده:

قدرت ملی

کلمات کلیدی:
قدرت،قدرت ملی، سنجش قدرت ملی، ژئوپلیتیک،, قدرت, قدرت ملی, سنجش قدرت ملی, ژئوپلیتیک,