عنوان : مقایسه تطبیقی مولفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی(منطقه مورد نظر سند

سیدهادی زرقانی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۸
ناشر: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار مع
چکیده:

در قالب نه فاکتور اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،اجتماعی،سرزمینی،نظامی،فرامرزی،علمی و فضایی به مقایسه قدرت جموهوری اسلامی ایران و کشورهای مزبور می پردازد

کلمات کلیدی:
قدرت . قدرت ملی. جمهوری اسلامی ایران. منطقه جنوب غرب آسیا, قدرت . قدرت ملی. جمهوری اسلامی ایران. منطقه جنوب غرب آسیا