عنوان : ربط در علم اطلاع رسانی

حیدر مختاری(نویسنده اصلی) , عباس میرزایی(نویسنده اصلی) , اعظم صنعت جو (ویراستار علمی),
نوع اثر: ویراستاری علمی
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۸۹
ناشر: چاپار
چکیده:

تعریف ربط و نظریه های مربوط به ربط و چگونگی قضاوت و معیارهای موثر بر ربط در علم اطلاع رسانی

کلمات کلیدی:
ربط- اطلاع رسانی, ربط- اطلاع رسانی