عنوان : مهندسی ژنتیک و کاربردهای آن

علی اصغر اسلمی نژاد (نویسنده اصلی), علی سامعی(نویسنده اصلی) , محمدرضا نصیری (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۸
چکیده:

امروزه مهندسی ژنتیک به عنوان یکی از دانشهای نوین شناخته شده و کاربردهای فراوانی در زمینه های مختلف پیدا کرده است.

کلمات کلیدی:
مهندسی ژنتیک و کاربردهای آن, مهندسی ژنتیک و کاربردهای آن