عنوان : اصول ژنتیک حیوانی

علی اصغر اسلمی نژاد (نویسنده اصلی), یوسف اصلانی(نویسنده اصلی) , علی سامعی(نویسنده اصلی) , سیدحسن مرعشی (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۵
چکیده:

در این کتاب اصول پایه ژنتیک به زبان ساده همراه با مثالهای فراوان بیان شده است.

کلمات کلیدی:
آلل-ژن-همبستگی-ژنتیک-دام, آلل-ژن-همبستگی-ژنتیک-دام