عنوان : مهندسی ژنتیک

محمدرضا نصیری (نویسنده اصلی), امیر محمدی ملامحمدقلی(نویسنده اصلی) , علی اصغر اسلمی نژاد (ویراستار علمی),
نوع اثر: ویراستاری علمی
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۲
چکیده:

تکنولوژی مهندسی ژنتیک یکی از ابزارهای مهم و کارآمد توسعه علمی و اقتصادی کشور محسوب می گردد.

کلمات کلیدی:
ژن-ناقل-الکتروفورز, ژن-ناقل-الکتروفورز