عنوان : اقتباس از قران کریم

حسین صابری (نویسنده اصلی), محمدرضا مروارید(ویراستار علمی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۶
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی- تهران
چکیده:

ارائه و بررسی متون کهنی که در آنها به قران استناد شده است

کلمات کلیدی:
قران کریم - متون کهن -, قران کریم - متون کهن -