عنوان : نظریه ضرورت در فقه اسلامی

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۸۸
ناشر: موسسه بوستان کتاب
چکیده:

بررسی موارد فقهی و احکام مستند به ضرورت

کلمات کلیدی:
ضرورت- اضطرار-, ضرورت- اضطرار-