عنوان : اختصاص

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۸۸
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران
چکیده:

بررسی کلام شیعه و ویژگیهای شیعیان

کلمات کلیدی:
شیعه امامیه- اوصاف شیعه, شیعه امامیه- اوصاف شیعه