عنوان : وقف و گسترش کتابخانه در جهان اسلام

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۸۸
ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی
چکیده:

بررسی نقش وقف درگسترش کتابخانه ها در جهان اسلام

کلمات کلیدی:
وقف - کتابخانه- میراث مکتوب, وقف - کتابخانه- میراث مکتوب