عنوان : استانداردها،ابعاد فضاها و اماکن ورزشی

حمید رضا طاهری تربتی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مرداد ۱۳۸۹
ناشر: آوای ظهور
چکیده:

استانداردها،ابعاد فضاها و اماکن ورزشی

کلمات کلیدی:
استانداردها،ابعاد فضاها و اماکن ورزشی, استانداردها, ابعاد فضاها و اماکن ورزشی