عنوان : کمک های اولیه ورزشی

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), عشرت ایشان آقا(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۸۹
ناشر: استاد
چکیده:

آشنایی مربیان و ورزشکاران با اصول کمک های اولیه نقطه امیدی برای رشد ورزش و پیشگیری از خطرات ورزشی می باشد.

کلمات کلیدی:
ورزش- حوادث و آسیب ها-درمان, ورزش- حوادث و آسیب ها-درمان