عنوان : راهنمای تصویری آناتومیکی آسیب شناسی ورزشی

مهرداد فتحی (نویسنده اصلی), محمد مسافری ضیاء الدینی(نویسنده اصلی) , زهرا عرب نرمی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۸۹
ناشر: استاد
چکیده:

در این کتاب هر فصل به یک ناحیه از بدن اختصاص داده شده است.با سر و گردن شروع و با پا و مچ پا به پایان می رسد.هربخش شامل تصاویری از آناتومی در یک فرد بالغ است و در بخش های اصلی ، صفحات رشد دوران کودکی نیز آورده شده است

کلمات کلیدی:
ورزش- حوادث و آسیب ها-اطلس ها, ورزش- حوادث و آسیب ها-اطلس ها