عنوان : تنوع زیستی کشاورزی

پرویز رضوانی مقدم (نویسنده اصلی), علیرضا کوچکی (نویسنده اصلی), عبدالمجید مهدوی دامغانی(نویسنده اصلی) , بهنام کامکار(نویسنده اصلی) , محمد فارسی (نویسنده اصلی), امیر بهزاد برزگر(نویسنده اصلی) , یحیی امام(ویراستار علمی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۸۴
چکیده:

تنوع زیستی به انواع تنوع در زمین مانند تنوع ژنتیکی ، تنوع گونه و تنوع اکوسیستمی اشاره دارد.

کلمات کلیدی:
تنوع گیاهان زراعی، تنوع باکتریها، تنوع کارکردی، تنوع گونه ای, تنوع گیاهان زراعی, تنوع باکتریها, تنوع کارکردی, تنوع گونه ای