عنوان : تفسیر آیات الاحکام

کریم عبداللهی نژاد (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۸۹
ناشر: بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی
چکیده:

تفسیر آیات الاحکام بخش معاملات

کلمات کلیدی:
تفسیر -احکام فقهی- معاملات, تفسیر -احکام فقهی- معاملات