عنوان : آزمون های ارزیابی آسیب های ورزشی (جلد دوم)

الهام حکاک دخت (نویسنده اصلی), محمدعلی یثربی(نویسنده اصلی) , مهرداد فتحی (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۸۷
چکیده:

این کتاب آزمون های ارزیابی آسیب های ورزشی را که مربوط به اندام فوقانی می باشد به طور دسته بندی شده بیان کرده و نحوه اجرای هر کدام را به طور کامل توضیح می دهد.

کلمات کلیدی:
ورزشی - حوادث و آسیب ها - تشخیص, ورزشی - حوادث و آسیب ها - تشخیص