عنوان : فیزیک

جواد ابوالفضلی اصفهانی (نویسنده اصلی), احمدرضا واصل بحق (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۸۹
چکیده:

مباحث فیزیک پایه

کلمات کلیدی:
فیزیک, فیزیک