عنوان : توسعه پایدار و توزیع درآمد در کشورهای جهان سوم

مصطفی سلیمی فر (نویسنده اصلی), جلال دهنوی (نویسنده اصلی), علی طاهری فرد هنجنی (نویسنده اصلی), سیدجعفر حسینی (نویسنده اصلی), نرگس صالح نیا (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۹
ناشر: جهان نما
چکیده:

توسعه پایدار دارای ابعاد سه گانه می باشد

کلمات کلیدی:
توسعه پایدار, توسعه پایدار