عنوان : فعالیتهای میکروبی در ریزوسفر

امیر لکزیان (نویسنده اصلی), امیر فتوت (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۹
چکیده:

ریزوسفر محیط بسیار پیچیده ای است که در آن اثرات گیاه بر روی ریزجانداران خاک و اثرات ریزجانداران بر روی گیاه به صورت متقابل و وابسته به هم می باشند. ترشح¬های ریشه گیاهان و مواد حاصله از تجزیه آنها سبب جلب ریزجانداران و تغذیه آنها می¬شود. از سوی دیگر گیاهان

کلمات کلیدی:
باکتری ، میکورزیزا خارجی و درونی، ریشه گیاه, باکتری , میکورزیزا خارجی و درونی, ریشه گیاه