عنوان : سیتوژنتیک گیاهی

محمد فارسی (نویسنده اصلی), مهدی قبولی (نویسنده اصلی), محسن محمودنیامیمند (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۹
چکیده:

این کتاب شامل دو بخش می‌باشد که به شکلی جامع مباحث سیتوژنتیک گیاهی را پوشش داده است. در بخش اول به مفاهیم و تغییرات سیتوژنتیکی و توضیح روش‌‌های مختلف مطالعه و بررسی کروموزوم‌ها و استفاده از نمادگذاری صحیح پرداخته است. در این بخش تغییرات کروموزومی از نوع ا

کلمات کلیدی:
سیتوژنتیگ، کروموزوم، پلی پلوئیدی, سیتوژنتیگ, کروموزوم, پلی پلوئیدی