عنوان : راهنمای پرورش کرم ابریشم و کاشت درخت توت

احمد حسن آبادی (نویسنده اصلی), حسین صادقی نامقی (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۲
چکیده:

چگونگی پرورش کرم ابریشم و روشهای کاشت درخت توت

کلمات کلیدی:
پرورش، کرم ابریشم، درخت توت, پرورش, کرم ابریشم, درخت توت