عنوان : تغذیه و منابع غذایی طیور (منابع، ترکیبات و ارزش غذایی خوراک)

احمد حسن آبادی (نویسنده اصلی), سعید خلجی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۸۷
چکیده:

هدف از نگارش این کتاب معرفی منابع جدید خوراک، شیمی مربوط به مواد مغذی اصلی در ارتباط با ارزش غذایی، روش های ممکن برای تعیین ارزش غذایی و بهبود خوراک با افزودن آنزیم های خارجی است. این کتاب به گونه ای تنظیم شده است تا علوم پایه و مباحث کاربردی با تاکید بر

کلمات کلیدی:
تغذیه طیور، منابع غذایی طیور، ترکیبات، ارزش غذایی خوراک, تغذیه طیور, منابع غذایی طیور, ترکیبات, ارزش غذایی خوراک