عنوان : تاریخ فرق اسلامی 1

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: شهریور ۱۳۸۳
ناشر: سمت
چکیده:

کتاب درسی است که برای نخستین بار در سال 1383 در سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی دانشگاه ها ( سمت ) در شمارگان 1000 منتشر شده و در سال های 89-88-87-86-1384 به چاپ مجدد رسیده است این کتاب در سال 84 از سوی دانشگاه تهران کتاب برتر دانشگاهی شناخته شده مشتمل بر

کلمات کلیدی:
مکتب کلامی - خوارج -اهل سنت- مکتب اعتزال - فرقه های نخستین -اشاعره, مکتب کلامی - خوارج -اهل سنت- مکتب اعتزال - فرقه های نخستین -اشاعره