عنوان : مطالعه تاریخ

محمدتقی ایمان پور (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۰
چکیده:

این کتاب به ماهیت رشته تاریخ و مفاهیم تاریخی و کونه های مختلف تاریخ و مکاتب تاریخی می پردازد..

کلمات کلیدی:
قلمرو تاریخ، گونه های تاریخ ، مطالعه تاریخ، نوشتن تاریخ تاریخ جنسیت, قلمرو تاریخ, گونه های تاریخ , مطالعه تاریخ, نوشتن تاریخ تاریخ جنسیت