عنوان : بی نمازان را دریابیم

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصنیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۹
ناشر: بارش
چکیده:

بحث کتاب در باره راه کارهای تشویق دیگران به نماز و توجه آنان به پیامدهای بی توجهی به این فریضه الهی است

کلمات کلیدی:
نماز، بی نمازان، شیوه های تشویق به نماز, نماز, بی نمازان, شیوه های تشویق به نماز