عنوان : قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری

جواد عباسی (نویسنده اصلی), محمدتقی ایمان پور (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۰
چکیده:

کتاب حاضر با عنوان«Power, Politics and Religion in Timurid Iran »(قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری)دومین کتاب خانم منز در باب تاریخ تیموریان است. این کتاب نیز همچون کتاب قبلی ایشان با استقبال پژوهشگران روبه‌رو شده است. چنان‌که از زمان چاپ کتاب در سا

کلمات کلیدی:
تیموریان، شاهرخ، نظام دیوانی، مذهب، تصوف، تاریخنگاری، اوضاع سیاسی, تیموریان, شاهرخ, نظام دیوانی, مذهب, تصوف, تاریخنگاری, اوضاع سیاسی