عنوان : مهارت های تحقیق و ماخذ شناسی علوم اسلامی

حسین صابری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۹
ناشر: سمت
چکیده:

کتاب حاضر مهارت های تحقیق و ماخذ شناسی علوم اسلامی که در آن مباحثی از جمله - دانش شناسی - طبقات علوم و شیوه شناسی علوم - چیستی تحقیق و انواع پژوهش - مدرک شناسی - کتاب و انواع آن - مدارک الکترونیکی و خطی - کتابخانه و کتاب یابی

کلمات کلیدی:
مهارت - تحقیق -ماخذ شناسی - علوم اسلامی - کتاب - سند - کتاب خانه - مدرک, مهارت - تحقیق -ماخذ شناسی - علوم اسلامی - کتاب - سند - کتاب خانه - مدرک