عنوان : ابزارها و ماشین آلات پرورش طیور (ویرایش دوم)

ابوالقاسم گلیان (نویسنده اصلی), حیدر زرقی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: دوم
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۹۰
ناشر: انتشارات موء سسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاو
چکیده:

این کتاب اطلاعات تئوری و عملی در مورد کلیه ماشین آلات و ابزارهای که در یک سالن پرورش جوجه های گوشتی، پرورش پولت، مرغهای تخمگذار و پرورش مرغهای مادر به خواننده می دهدمی و

کلمات کلیدی:
ماشین آلات، ابزار ها، پرورش طیور, ماشین آلات, ابزار ها, پرورش طیور