عنوان : اصول بیوتکنولوژی گیاهی

محمد فارسی (نویسنده اصلی), جعفر ذوالعلی(نویسنده اصلی) , فرج اله شهریاری احمدی (ویراستار علمی),
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۰
ناشر: 1
چکیده:

این کتاب مشتمل بر 20 فصل می‌باشد که در 11 فصل اول، اصول کشت بافت گیاهی از جمله تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز، مواد غذایی مورد استفاده، تکنیک‌های استریلیزاسیون، انواع کشت‌ها، ریزازدیادی، تولید پروتوپلاست‌ها و اختلاط آنها، تولید متابولیت‌های ثانویه و .... را

کلمات کلیدی:
بیوتکنولوژی گیاهی، مهندسی ژنتیک، انتقال ژن, بیوتکنولوژی گیاهی, مهندسی ژنتیک, انتقال ژن