عنوان : آیات ولایت در قرآن جلد اول

سیدمحمد مرتضوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۰
ناشر: آشیانه مهر
چکیده:

کتاب، به بحث پیرامون آیه 55 از سوره مائده، انما ولیکم ...، می پردازد و با ذکر شبهات مطرح شده به تفصیل به پاسخ و رد آنها می پردازد

کلمات کلیدی:
آیات ولایت، شبهات، پاسخ ها, آیات ولایت, شبهات, پاسخ ها