عنوان : تمرین های توانی

امیر رشیدلمیر (نویسنده اصلی), احمد ابراهیمی عطری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۰
ناشر: به نشر ( آستان قدس رضوی)
چکیده:

این کتاب شامل 80 تمرین مختلف برای افزایش توان ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی می باشد

کلمات کلیدی:
تمرین توانی قدرت سرعت, تمرین توانی قدرت سرعت