عنوان : باروری و مامایی در اسب

امیرهوشنگ فلاح راد (نویسنده اصلی), مسعود طالب خان گروسی (نویسنده اصلی), نیما فرزانه (نویسنده اصلی), حسام دهقانی (ویراستار علمی),
نوع اثر: ویراستاری علمی
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۰
چکیده:

اسب ها- باروری-تولیدمثل

کلمات کلیدی:
باروری، مامایی، اسب، دامپزشکی, باروری, مامایی, اسب, دامپزشکی