عنوان : ریاضی عمومی 1

احمد عرفانیان مشیری نژاد (نویسنده اصلی), رجبعلی کامیابی گل (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۰
چکیده:

مفاهیم کلی اعداد مختلط - تابع - پیوستگی- مشتق - انتگرال - دنباله و سری های نامتناهی - سری توانی در قالب 15 فصل ارایه شده است

کلمات کلیدی:
اعداد مختلط - تابع - پیوستگی- مشتق - انتگرال - دنباله و سری های نامتناهی - سری توانی, اعداد مختلط - تابع - پیوستگی- مشتق - انتگرال - دنباله و سری های نامتناهی - سری توانی