عنوان : ایران و اقتصاد دانایی محور

مصطفی سلیمی فر (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۰
ناشر: به نشر
چکیده:

اقتصاد

کلمات کلیدی:
اقتصاد- دانایی, اقتصاد- دانایی