عنوان : نظریه اصولی مدارهای الکتریکی (خطی و غیر خطی)

قوشه عابدهدتنی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: فروردین ۱۳۹۰
ناشر: دانش نگار تهران-بنفشه
چکیده:

این کتاب با سبکی ابتکاری و مستقل از کتابهای داخلی وخارجی به آموزش اصولی وعمیق نظریه مدارهای الکتریکی می پردازد.

کلمات کلیدی:
مدارهای برقی-تجزیه و تحلیل, مدارهای برقی-تجزیه و تحلیل