عنوان : مدیریت دام در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه

نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۰
چکیده:

در این کتاب به مدیریت دام و نحوه مقابله با بلاهای طبیعی همچون خشکسالی ، زلزله ف سیل ، صاعقه و آتش سوزی پرداخته شده است. از انجایی که ایران به دلیل بروز حوادث غیر مترقبه در ناحیه اسیب پذیر جهان قرار دارد مطالب این کتاب می تواند مورد استفاده مراکز مختلف همچ

کلمات کلیدی:
دام- مدیریت-حوادث غیر مترقبه, دام- مدیریت-حوادث غیر مترقبه