عنوان : آمایش استان خراسان رضوی

محمدرحیم رهنماء (نویسنده اصلی), حسین آقاجانی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۹۱
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد
چکیده:

هدف این کتاب ضمن بیان مفاهیم و مبانی نظری مربوط به آمایش و سیر تحولات آن در جهان و ایران ، بررسی سابقه امایش در استان خراسان رضوی است. بذنبال آن نتایج حاصل از 12 گروه مطالعاتی در خصصو مطالعات آمایش سرزمین در استا ن خراسان رضوی از وضع موجود تحلیل و جمع بندی شده است. در نهایت چشم انداز استان خراسان رضوی برای افق 1404 در راستای چشم انداز کشور در 12 محور بیان شده است. همچنینی راهبردهای مربوط به هر محور ارایه شده است. در نهایت راهبردهای ناحیه ای و شهرستانی و نظام مدیریت آمایش استان ارایه شده است.

کلمات کلیدی:
آمایش ، استان ، خراسان رضوی ، توسعه منطقه ای, آمایش , استان , خراسان رضوی , توسعه منطقه ای