عنوان : تنظیم هورمونی رشد در حیوانات مزرعه‌ای

احمد حسن آبادی (نویسنده اصلی), سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده (ویراستار علمی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۱
چکیده:

در فصل 1 برخی از جنبه‌های اساسی رشد عمومی دام‌ها مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. در فصل 2، به طور مختصر در زمینه‌های مهم زیست شناسی سلولی و مولکولی که برای درک چگونگی رشد دام¬ها در سطح سلولی مورد نیاز است، بحث شده است. در این فصل اطلاعات جامعی در مورد سازوکارهای سلولی و مولکولی با تأکید بر سلول‌های یوکاریوتی ارائه شده است. در فصل 3 غدد درون¬ریز (اندوکرین) که تنظیم کننده اصلی فیزیولوژی، سوخت و ساز و رشد بدن حیوانات هستند مورد بحث قرار گرفته است. این سیستم در تنظیم مصرف مواد مغذی و مورد استفاده قرار گرفتن آن‌ها و هماهنگی عملکردهای چندگانه سیستم‌های فیزیولوژی نقش مرکزی را بر عهده دارد. در فصل 4، به تنظیم رشد حیوانات مزرعه‌ای توسط هورمون‌ها و نمو سه بافت ماهیچه، استخوان و چربی پرداخته شده است. تنظیم رشد این بافت‌ها برای توسعه کل بدن و همچنین در ترکیب بدن دام‌ها بسیار مؤثر است. هدف از نگارش این فصل بررسی رشد و نمو طبیعی این سه بافت است. تأثیر عوامل خارجی از قبیل هورمون‌ها بر رشد و متابولیسم بافت‌های مذکور در فصل 5 واکاوی شده است.

کلمات کلیدی:
تنظیم هورمونی، رشد، حیوانات مزرعه‌ای, تنظیم هورمونی, رشد, حیوانات مزرعه‌ای