عنوان : مجموعه سوال‌های آزمون ورودی دکترای تخصصی مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

حمیدرضا کوشا (نویسنده اصلی), آرمان ساجدی نژاد(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۹۱
ناشر: پردازش
چکیده:

مجموعه سوال‌های آزمون ورودی دکترای تخصصی (PhD) مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

کلمات کلیدی:
مهندسی صنایع, مهندسی صنایع