عنوان : بهره وری و نیاز فسفر و کلسیم در حیوانات مزرعه ای

حسن کرمانشاهی (نویسنده اصلی), علی گیلانی (نویسنده اصلی), خشایار پورنیا (نویسنده اصلی), مرتضی کردی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آذر ۱۳۹۱
ناشر: انتشارات ترجمان خرد
چکیده:

در این کتاب نیازهای دانهای مزرعه با تاکید بر مسائل زیست محیطی بحث شده است

کلمات کلیدی:
اهره وری- فسفر- کلسیم- حیوانات مزرعه, اهره وری- فسفر- کلسیم- حیوانات مزرعه