عنوان : بخش طبیعیات از کتاب تلویحات

سیدحسین سیدموسوی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تصحیح
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۸۰
ناشر: جابر
چکیده:

بخش دوم از کتاب تلویحات سهروردی که شامل مبا حث طبیعیات در فلسفه قدیم می شود .

کلمات کلیدی:
فلسفه اسلامی . فلسفه طبیعت . مشائیان . سهروردی, فلسفه اسلامی . فلسفه طبیعت . مشائیان . سهروردی