عنوان : مالیه عمومی و انتخاب عمومی (جلد دوم)

علی چشمی (نویسنده اصلی), الیاس نادران(نویسنده اصلی) , آرش اسلامی(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۸۸
ناشر: سمت
چکیده:

اقتصاد بخش عمومی، به عنوان چارچوب تحلیل رفتار اقتصادی دولت، در دهه‌های گذشته پیشرفت‌های زیادی داشته است. این حوزه اقتصاد تا اواسط قرن گذشته به طور سنتی در رویکرد \\

کلمات کلیدی:
اقتصاد بخش عمومی، مالیه عمومی و انتخاب عمومی، اقتصاد دولت, اقتصاد بخش عمومی, مالیه عمومی و انتخاب عمومی, اقتصاد دولت