عنوان : دانش چسب و چسبندگی

غلامحسین ظهوری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: خرداد ۱۳۸۲
ناشر: سخن گستر
چکیده:

دانش چسب

کلمات کلیدی:
چسب، پلیمر، چسبندگی, چسب, پلیمر, چسبندگی