عنوان : پلی الفین ها، کاتالیزر، پلیمرشدن و شناسایی

غلامحسین ظهوری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: دی ۱۳۹۰
ناشر: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
چکیده:

پلی الفین ها....

کلمات کلیدی:
لی الفین ها، کاتالیزر، پلیمرشدن، شناسایی, لی الفین ها, کاتالیزر, پلیمرشدن, شناسایی