عنوان : پرورش جوجه گوشتی

حیدر زرقی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۵
ناشر: سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی- نشر کشاورز
چکیده:

هدف مستمر برنامه های اصلاح نژاد در طیور گوشتی تولید هیبریدهایی با ویژگی های مهم انتفاعی از قبیل رشد، سازگاری در رشد و نمو و توسعه دستگاه ها و سامانه های مختلف بدن(آهنگ رشد)، ضریب تبدیل غذایی، ماندگاری، بازده لاشه و غیره می باشد. یک پرورش دهنده نیمچه گوشتی زمانی موفق است توانائی ژنتیکی گله را در بالاترین سطح ممکن بروز دهد. که کلیه نیازهای پرندگان از قبیل محیط مناسب (حرارت، رطوبت، نور، هوا)، مواد مغذی کافی و متناسب، بهداشت (واکسیناسیون، دارو و درمان ، کنترل عوامل بیماری زا)، دسترسی به آب سالم و غیره را تامین نماید. همه این عوامل به هم وابسته بوده و در صورتی که در حد بهینه تامین نشوند، عملکرد دچار اختلال می شود. لذا صنعت پرورش نیمچه گوشتی از بعد به کارگیری روش های جدیدتر و موثرتر دائما در حال تغییر و پیشرفت می باشد. بررسی و شناسائی مشکلات و معضلات فنی واحدهای پرورش نیمچه گوشتی عامل بسیار مهمی در برنامه ریزی، توسعه کمی و کیفی و استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده خواهد بود. به گونه ای که اجرای صحیح و به موقع عملیات فنی ( رعایت موازین بهداشتی، واکسیناسیون، دارو و درمان ، تغذیه، کنترل شرایط محیطی ) و تامین کلیه عوامل و نهاده های تولید منجر به افزایش بهره وری و بهبود عملکرد تولیدی و اقتصادی گله خواهد شد. در این کتاب سعی بر آن است تا اصول نوین، علمی و کاربردی پرورش نیمچه گوشتی به منظور آموزش عوامل دخیل در عملکرد تولیدی و اقتصادی واحد پرورش به زبان ساده بیان شود. کتاب حاضر می تواند گام موثری در جهت نیل به هدف فوق تلقی شود.

کلمات کلیدی:
جوجه گوشتی، اصول علمی و عملی، مدیریت پرورش, جوجه گوشتی, اصول علمی و عملی, مدیریت پرورش