عنوان : نظریه اصولی مدارهای الکتریکی

قوشه عابدهدتنی (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: پنجم
تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۱
ناشر: دانش نگار یا دانشیران
چکیده:

مدارهای الکتریکی اموزش اصولی می شود

کلمات کلیدی:
مدارهای الکتریکی, مدارهای الکتریکی