عنوان : فیزیولوژی و آناتومی انسان

احمد ابراهیمی عطری (نویسنده اصلی), سید مهدی هاشمی(نویسنده اصلی) , فرهاد نیکروان(نویسنده اصلی) , امیر حسین تلواری(نویسنده اصلی) , علی رضاپور(نویسنده اصلی) , حسین ضیائیان(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: تدوین و گردآوری
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: تیر ۱۳۹۱
ناشر: انتشارات راه
چکیده:

ارائه اصول بنیادین درباره آناتومی و فیزیولوژی انسان برای دانشجویان دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

کلمات کلیدی:
فیزولوژی- آناتومی - تربیت بدنی و علوم ورزشی - انسان, فیزولوژی- آناتومی - تربیت بدنی و علوم ورزشی - انسان