عنوان : راهبردهای فرهنگی در مسیر تولید ملی

محمدرضا جواهری (نویسنده اصلی),
نوع اثر: تالیف
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: آبان ۱۳۹۱
ناشر: انتشارات قدس رضوی
چکیده:

بررسی راهبردهای فرهنگی در مسیر تولید ملی و اقتصادی بر اساس قران و سنت

کلمات کلیدی:
راهبردهای فرهنگی - تولید ملی - اقتصاد, راهبردهای فرهنگی - تولید ملی - اقتصاد